MANUAL D´US I MANTENIMENT DE LES PORTES

ÚS

 PRECAUCIONS
* S'evitaran els cops i frecs.
* S'evitaran les humitats, ja que produeixen canvis en el volum, forma i aspecte de la fusta.
* Evitar l'excés d'humitat a
la part inferior de contacte de la porta, el marc i tapajunts amb el terra. Si aquesta s'acumula pot produir canvis en el volum, forma i aspecte de la fusta.
* La fusta no està preparada per a la incidència directa dels raigs del sol, s'evitarà tal acció, ja que pot produir canvis en el seu aspecte i planeitat.
* A causa de la gran varietat de productes d'abrillantat existents en el mercat, s'actuarà amb molta precaució, acudint a centres especialitzats i seleccionant marques de garantia, i realitzant-se sempre una prova de la compatibilitat del producte adquirit amb la superfície a tractar, en un racó poc visible, abans de la seva aplicació general.

PRESCRIPCIONS
* Les condicions hidrotèrmiques del recinte en el qual es troben les portes s'han de mantenir entre els límits màxim i mínim d'habitabilitat.

* Les portes hauran d'estar sempre protegides per algun tipus de pintura o vernís, segons el seu ús i la situació de la calefacció.
* Si s'humiteja la fusta, haurà d'assecar-se immediatament.
* Per a l'eliminació de la pols dipositada hauran d'utilitzar-procediments simples i elements auxiliars adequats a l'objecte a netejar.
* Per a l'eliminació de les partícules d'òxid que hi ha en l'ambient i que s'adhereixen fàcilment al inoxidable, netejar assíduament les ferramentes, evitant així el seu deteriorament.
* Quan es requereixi una neteja en profunditat, s'ha de conèixer el tipus de protecció utilitzat en cada element.
* En funció que la protecció sigui vernís, cera o oli, s'ha d'utilitzar un sabó o producte químic similar recomanat per un especialista.
* La fusteria pintada o envernissada s'ha de rentar amb productes de drogueria adequats a cada cas.
* La fusteria en acabats sintètics (Melamina, HPL, etc.) s'ha de rentar només amb aigua i draps suaus que no ratllin la superfície.
* En cas de trencament dels perfils, s'han de reintegrar les condicions inicials o procedir a la substitució dels elements afectats, com ara elements de pengi i mecanismes de tancament.

 PROHIBICIONS
* No es donaran suport sobre la fusteria objectes que puguin danyar-la.
* No es modificarà la fusteria ni es col·locaran elements subjectes a la mateixa que puguin danyar-la.
* No s'han de forçar les manetes ni els mecanismes.
* No es penjaran pesos en les portes.
* No s'han de sotmetre les portes a esforços incontrolats.
* Mai es mullarà la fusta.
* Mai s'han d'utilitzar elements o productes abrasius per netejar la fusta.
* No s'utilitzaran productes siliconats per netejar o protegir un element de fusta envernissat, ja que les restes de silicona impediran el seu posterior reenvernissat.

MANTENIMENT PER L'USUARI
* Cada 6 mesos:

Revisió de les ferramentes de penjar, greixant-los si fos necessari.
Neteja de les ferramentes.

* Cada any:

 Greixatge de les ferramentes de rodament.

* Cada 5 anys:

Envernissat i / o pintat de les portes.
Comprovació de la immobilitat de l'entramat i de l'empanelat, així com de l'estat dels rivets.

* Cada 10 anys:
Renovació dels acabats lacats de les portes, el tractament contra els insectes i els fongs de les fustes dels marcs i porta.

 

Top