NORMATIVES

Generalitats:

• UNE-EN 947:1999 / UNE-EN 947:2000 ERRATUM - Portes batents o pivotants. Determinació de la resistència a la càrrega vertical. (És idèntica a EN 947:1998)
• UNE-EN 948:2000 - Portes batents o pivotants. Determinació de la resistència a la torsió estàtica. (És idèntica a EN 948:1999)
• UNE-EN 949:1999 / UNE-EN 949:2000 ERRATUM - Finestres i murs cortina, portes, tancaments i persianes. Determinació de la resistència a l'impacte de cos tou i pesat per a portes. (És idèntica a EN 949:1998)
• UNE-EN 950:2000 / UNE-EN 950:2002 ERRATUM - Fulles de porta. Determinació de la resistència a l'impacte de cos dur. (És idèntica a EN 950:1999)
• UNE-EN 951:1999 / UNE-EN 951:2000 ERRATUM - Fulles de porta. Mètode de mesura de l'alçada, amplada, gruix i escairada. (És idèntica a EN 951:1998)
• UNE-EN 952:2000 - Fulles de porta. Planor general i local. Mètode de mesura. (És idèntica a EN 952:1999)
• UNE-EN 1192:2000 / UNE-EN 1192:2001 ERRATUM - Portes. Classificació dels requisits de resistència mecànica. (És idèntica a EN 1192:1999)
• UNE-EN 1294:2000 - Fulles de porta. Determinació del comportament sota variacions d'humitat en successius climes uniformes. (És idèntica a EN 1294:2000)
• UNE-EN 1522:1999 - Finestres, portes, persianes i gelosies. Resistència a la bala. Requisits i classificació. (És idèntica a la norma EN 1522:1998)
• UNE-EN ISO 10140-1:2016 - Acústica. Mesura en laboratori de l'aïllament acústic dels elements de construcció. Part 1: Regles d'aplicació per a productes específics. (ISO 10140-1:2016). (És idèntica a les normes EN ISO 10140-1:2016 y ISO 10140-1:2016)
• UNE-EN ISO 10140-2:2011 - Acústica. Mesura en laboratori de l'aïllament acústic dels elements de construcció. Part 2: Mesura de l'aïllament acústic al soroll aeri. (ISO 10140-2:2016). (És idèntica a les normes EN ISO 10140-2:2010 y ISO 10140-2:2010)
• UNE-EN ISO 10140-3:2011 - Acústica. Mesura en laboratori de l'aïllament acústic dels elements de construcció. Part 3: Mesura de l'aïllament acústic al soroll d'impactes. (ISO 10140-3:2010). (És idèntica a les normes EN ISO 10140-3:2010 y ISO 10140-3:2010)
• UNE-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015 - Acústica. Mesura en laboratori de l'aïllament acústic dels elements de construcció. Part 3: Mesura de l'aïllament acústic al soroll d'impactes. Modificació 1. (ISO 10140-3:2010/Amd 1:2015). (És idèntica a les normes EN ISO 10140-3:2010/A1:2015 y ISO 10140-3:2010/Amd.1:2015)
• UNE-EN ISO 10140-4:2011 - Acústica. Mesura en laboratori de l'aïllament acústic dels elements de construcció. Part 4: Procediments i requisits de mesurament. (ISO 10140-4:2010). (És idèntica a les normes EN ISO 10140-4:2010 y ISO 10140-4:2010)
• UNE-EN ISO 10140-5:2011 - Acústica. Mesura en laboratori de l'aïllament acústic dels elements de construcció. Part 5: Requisits per a instal·lacions i equips d'assaig. (ISO 10140-5:2010). (És idèntica a les normes EN ISO 10140-5:2010 y ISO 10140-5:2010)
• UNE-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014 (Versió corregida en data 2016.11.08) - Acústica. Mesura en laboratori de l'aïllament acústic dels elements de construcció. Part 5: Requisits per a instal·lacions i equips d'assaig. Modificació 1: Soroll produït per la pluja. (ISO 10140-5:2010/Amd 1:2014). (És idèntica a les normes EN ISO 10140-5:2010/A1:2014 y ISO 10140-5:2010/Amd.1:2014)
• UNE-EN ISO 12460-5:2016 - Derivats de la fusta. Determinació de l’emissió de formaldehid. Part 5: Mètode d’extracció (denominat del perforador). (ISO 12460-5:2015). (És idèntica a EN ISO 12460-5:2015 - ISO 12460-5)
• UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 - Classificació en funció del comportament davant del foc dels productes de construcció i elements per a l'edificació. Part 1: Classificació a partir de dades obtingudes en assaigs de reacció al foc. (És idèntica a EN 13501-1:2007+A1:2009)
• UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010 - Classificació en funció del comportament davant del foc dels productes de construcció i elements per a l'edificació. Part 2: Classificació a partir de dades obtingudes dels assajos de resistència al foc excloses les instal·lacions de ventilació. (És idèntica a EN 13501-2:2007+A1:2009)
• UNE-EN 14600:2006 - Portes i finestres practicables amb característiques de resistència al foc i / o control de fums. Requisits i classificació. (És idèntica a la norma EN 14600:2005)
• UNE-EN 15.269-1: 2011 - Extensió de l'aplicació dels resultats d'assaig de resistència al foc i / o control de fums per a portes, persianes i finestres practicables, incloent les seves ferramentes per a l'edificació. Part 1: Requisits generals. (És idèntica a A 15.269-1: 2010)
• UNE-EN 15269-3:2016 - Extensió de l'aplicació dels resultats d'assaig de resistència al foc i / o control de fums per a portes, persianes i finestres practicables, incloent les seves ferramentes per a l'edificació. Part 3: Resistència al foc de conjunts de portes de fusta pivotants i batents i finestres practicables amb estructura de fusta. (És idèntica a EN 15269-3:2012)
• UNE-EN 15269-20:2010 - Extensió de l'aplicació dels resultats d'assaig de resistència al foc i / o control de fums per a portes, persianes i finestres practicables, incloent les seves ferramentes per a l'edificació. Part 20: Control de fums per a conjunts de portes pivotants i batents de fusta, acer i elements de portes de vidre amb marc metàl·lic. (És idèntica a EN 15269-20:2009)
• UNE-EN 16034:2015 - Portes per als vianants, industrials, comercials, de garatge i finestres practicables. Norma de producte, característiques de prestació. Característiques de resistència al foc i / o control de fum. (És idèntica a EN 16034:2014)
• UNE 56801:2008 - Unitat de forat de porta de fusta. Terminologia, definicions i classificació.
• UNE 56802:2012 - Unitat de forat de porta de fusta. Mesures i toleràncies.
• UNE 56803:2000 / 56803:2001 ERRATUM - Fulles de porta. especificacions complementàries.
• UNE 172.402: 2011 - Escoles infantils. Gestió del servei. Requisits generals.

Assaigs:

• UNE-EN 179:2009 - Ferramentes per a l'edificació. Dispositius d'emergència accionats per una maneta o un polsador per a recorreguts d'evacuació. Requisits i mètodes d'assaig. (És idèntica a EN 179:2008)
• UNE-EN 1121:2000 - Portes. Comportament entre dos climes diferents. Mètode d'assaig. (És idèntica a EN 1121:2000)
• UNE-EN 1125:2009 - Ferramentes per a l'edificació. Dispositius antipànic per a sortides d'emergència accionades per una barra horitzontal. Requisits i mètodes d'assaig. (És idèntica a EN 1125:2008)
• UNE-EN 1154:2003 - Ferramentes per a l'edificació. Dispositius de tancament controlat de portes. Requisits i mètodes d'assaig. (És idèntica a la norma EN 1154:1996 y EN 1154:1996/A1:2002)
• UNE-EN 1154:2003/AC:2006 - Ferramentes per a l'edificació. Dispositius de tancament controlat de portes. Requisits i mètodes d'assaig. (És idèntica a EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006)
• UNE-EN 1158:2003 - Ferramentes per a l'edificació. Dispositius de coordinació de portes. Requisits i mètodes d'assaig. (És idèntica a EN 1158:1997/A1:2002)
• UNE-EN 1158:2003/AC:2006 - Ferramentes per a l'edificació. Dispositius de coordinació de portes. Requisits i mètodes d'assaig. (És idèntica a EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006)
• UNE-EN 1191:2013 - Finestres i portes. Resistència a obertures i tancaments repetits. Mètode d'assaig. (És idèntica a EN 1191:2012)
• UNE-EN 1634-1:2016+A1:2108 - Assaigs de resistència al foc i de control de fum de portes i elements de tancament de buits, finestres practicables i ferramentes per a l'edificació. Part 1: Assaigs de resistència al foc de portes, elements de tancament de forats i finestres practicables. (És idèntica a EN 1634-1:2014+A1:2018)
• UNE-EN 1634-2:2010 - Assaigs de resistència al foc i de control de fum de portes i elements de tancament de buits, finestres practicables i ferramentes per a l'edificació. Part 2: Assaig de caracterització de resistència al foc de ferramentes. (És idèntica a EN 1634-2:2008)
• UNE-EN 1634-3:2006 - Assaigs de resistència al foc i de control de fum de portes i elements de tancament de buits, finestres practicables i ferramentes per a l'edificació. Part 3: Assaigs de control de fum per a portes i elements de tancament. (És idèntica a les normes EN 1634-3:2004 y
EN 1634-3:2004/AC:2006)
• UNE-EN 1935:2002 - Ferramentes per a l'edificació. Frontisses d'un sol eix. Requisits i mètodes d'assaig. (És idèntica a EN 1935:2002)
• UNE-EN 1935/AC:2004 - Ferramentes per a l'edificació. Frontisses d'un sol eix. Requisits i mètodes d'assaig. (És idèntica a EN 1935: 2002 / AC: 2003)
• UNE-EN ISO 11925-2:2011 - Assaigs de reacció al foc dels materials de construcció. Inflamabilitat dels productes de construcció quan es sotmeten a l'acció directa de la flama. Part 2: Assaig amb una font de flama única. (ISO 11925-2:2010). (És idèntica a les normes EN ISO 11925-2:2010, EN ISO 11925-2:2010/AC:2011, ISO 11925-2:2010 y ISO 11925-2:2010/Cor.1:2011)
• UNE-EN 12209:2017 - Ferramentes per a edificació. Panys i pestells. Panys, pestells i tancadors mecànics. Requisits i mètodes d'assaig. (És idèntica a EN 12209:2016)
• UNE 56848:1987 - Mètode d'assaig de portes. Assaig de rigidesa de les fulles de les portes per torsió repetida. (És idèntica a EN 130:1984)
• UNE 56850:1988 - Mètodes d'assaig de portes. Assaig d'immersió de les fulles en aigua. (No equivalent NF P 20-522)
• UNE 56851:1917 - Mètodes d'assaig de portes. Assaig d'arrencada de cargols. (No equivalent NF P 20 524)
• UL 10C - 2016 - Proves de foc pressió positiva de conjunts de porta.

Top