MANUAL D'INSTAL.LACIÓ

 

1.RECEPCIÓ, INSPECCIÓ I EMMAGATZEMATGE
La comprovació del correcte marcat dels paquets de producte, una inspecció visual a la recerca de cops o defectes i un adequat emmagatzematge en obra contribueixen en gran mesura a assegurar que en el moment de la instal·lació es compti amb material idoni, en correcte estat i d'acord al que prescriu el disseny.
Durant les primeres quatre hores després de la recepció en obra es recomana revisar:
- Que l'embalatge no estigui trencat o deteriorat.
- Que no hi hagi danys en el producte derivats d'una incorrecta manipulació o transport (com ara cops o ruptures en cantonades, cares i cantells del producte).

2. MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE
Donades les intrínseques condicions de l'execució en obra, i la simultaneïtat de treballs de diferents oficis, s'han d'adoptar les precaucions necessàries perquè les portes no es deteriorin.
Durant l'emmagatzematge en obra s'aconsella seguir les següents indicacions:
- Mantenir els paquets sense obrir fins al seu ús.
- No exposar les portes a factors climàtics que puguin deteriorar la fusta, com ara:
• Corrents d’aire.
• Llum solar.
• Aigua.
- No recolzar ni emmagatzemar els paquets en contacte amb els murs, deixant una separació respecte a aquests de 0,5 m com a mínim.
- Apilar els paquets en pla, recolzats sobre quatre llistons equidistants o altres elements que permetin mantenir una distància a terra i en els quals el suport dels paquets es produeixi de manera uniforme (palets, etc.)
- La humitat del lloc d'emmagatzematge ha de ser entre el 30-65%.

3. CONDICIONS PRÈVIES A LA INSTAL·LACIÓ
Per garantir la satisfacció de la posada en obra de les portes, la seva instal·lació s'ha de fer en el moment adequat i en les condicions idònies.
Per a això és necessària una correcta seqüència en l'execució dels treballs, que requerirà una comunicació constant i fluïda entre les parts implicades en el projecte.
D'altra banda, la gran influència que les condicions ambientals tenen sobre el comportament d'aquest tipus d'elements de fusteria, fa necessari tenir-les sota control abans i durant el procés d'instal·lació.
Finalment, per dur a terme una correcta instal·lació de les portes, cal que el suport sobre el qual es va a col·locar compleixi una sèrie de condicions basades fonamentalment en les bones pràctiques constructives. Així, ha d'estar net, presentar una bona regularitat superficial (planitud i horitzontalitat) i tenir un contingut d'humitat adequat.
3.1 Condicions de l’obra (moment d’instal·lació)
Els treballs en l'obra han d'estar acabats abans de la col·locació de les portes, excepcionalment, les parets poden estar sense pintar.
El terra ha d'estar instal·lat, o en tot cas, han d'estar marcada la seva alçada final i els nivells pertinents.
3.2 Condicions ambientals i del local
Condicions d’humitat i temperatura.
S'ha d'evitar realitzar la instal·lació quan la humitat relativa sigui elevada.
Les condicions ideals a mantenir abans i durant la posada en obra són:
 

El contingut d'humitat del mur en el moment de la instal·lació és un factor molt important per evitar transmissions d'humitat al conjunt de porta, així com els problemes originats per aquests. Aquest factor té especial importància en el cas d'elements rexapats.
Per això cal assegurar que hagi passat el temps suficient per al correcte enduriment i complet assecat dels components del mur.
El contingut d'humitat dels elements del conjunt de porta influeix en el comportament del mateix una vegada instal·lat.
Per això és important que en el moment de la instal·lació el contingut d'humitat d'aquests elements sigui el més similar possible al que es preveu que tindrà en ús.
S'indiquen a continuació els valors d'humitat màxims recomanats per als elements de fusteria:

Font: UNE-EN 942:2007

3.3 Condicions del suport (bastiment de base)
El bastiment de base (o premarc), es el conjunt d’elements, generalment de fusta, que se situen en posició intermèdia entre l’obra (a la que queden ancorats) y el marco o bastiment. Té per objecte servir de plantilla para el replanteig de l’obra i facilitar el muntatge i desmuntatge del conjunto de porta (unitat de forat), sense produir danys en l’obra. 
El premarc haurà estar aplomat i escairat.

3.4 Anivellament de la superfície
El terra i les parets han d’estar correctament anivellats i aplomats.

 4. PLANIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Abans de començar la col·locació de les portes és aconsellable fer una planificació prèvia que permetrà estimar temps, ordenar els processos i minimitzar imprevistos.
4. 1 Distribució del elements en obra
Per a una correcta planificació de la instal·lació i la distribució d'elements, es revisarà la documentació tècnica d'obra. Es recomana no eliminar l'embalatge de protecció dels productes, fins que no hagin estat col·locats en el local en què hagin de ser instal·lats.
4.2 Sentit d’obertura
Seguint la documentació tècnica d'obra es confirmarà el sentit d'obertura de les portes a instal·lar.
El sentit d'obertura s'estableix situant-se en la part exterior de l'habitació. Es distingeix entre obertura a dretes i obertura a esquerres, segons el gràfic següent:

4.3 Aptitud de l’obertura
Es comprovaran les dimensions del forat d’obertura lliure del bastiment de base, per verificar l'aptitud del forat pel que fa a les dimensions de l'element a col·locar.

4.4 Planificació de folgances
Per garantir un òptim funcionament de les portes, s'han de respectar les folgances indicades entre el conjunt i el bastiment de base.

 

5. PROCÉS DE COL·LOCACIÓ
5.1 Generalitats
Un cop establerta la conformitat del producte i planificada la seva instal·lació es procedirà a la seva col·locació. Aquesta es pot plantejar en tres etapes:
• Desembalat e inspecció.
• Col·locació de la unitat de forat de porta.
• Inspecció final de la instal·lació, prèvia a la posta en servei.

5.2 Eines i material d’instal·lació
Les eines i materials normalment emprats per dur a terme la instal·lació de portes són:
Martell de goma, tornavís, trepant de bateria, nivell, grapadora, compressor, flexòmetre, escaire, enformador, escuma de poliuretà (ignífuga en cas de portes RF), biselladora, serjants, polidora, cola blanca ...
Per desembalar s'evitarà qualsevol instrument tallant.
5.3 Inspecció
S’inspeccionaran les cares i cantells per detectar possibles defectes, com ara curvatura, guerxament ...
5.4 Procés de col·locació de les portes
El conjunt d'elements que constitueixen la porta són subministrats en kit: inclou fulla i marc mecanitzats però desmuntats, i la ferramenta corresponent a part. En portes de resistència al foc en cap cas se subministraran fulles de porta soltes.
Donats els elevats requeriments exigits a aquest producte, per a una òptima instal·lació se seguiran rigorosament les instruccions d'instal·lació del fabricant.
5.5 Presentació del forat
S'acoblarà el marc amb cargols o grapes.
S'instal·laran els perns en el marc i en la porta.
S'enrasarà amb el nivell del terra, s'assentarà i es realitzarà el prearmat amb falques.
5.6 Fixació de ferramenta oculta
En el cas que el tancament superior sigui ocult, es procedirà en aquest moment a la seva instal·lació, tant en el marc com en la fulla. Aquest s'ha de deixar amb la força al mínim per poder treballar i en finalitzar la instal·lació s'ha d'ajustar.
5.7 Fixació bàsica del block
Per assegurar la fixació més exacta, anivellada i aplomada possible es començarà pel costat del cèrcol que conté els perns o les frontisses, tenint en compte així mateix les folgances porta-terra que s'indiquen a l'apartat 4.4 "Planificació de folgances".

La fixació també es pot realitzar amb grapes corrugades segons l’esquema.

5.8 Comprovació de l’escairada
Després d'obrir completament la porta es realitzarà la comprovació de anivellat en tots els eixos (rotació sobre els tres eixos de coordenades). La unitat de forat de porta ha de quedar correctament aplomada i escairada. En cas contrari es realitzaran els ajustos oportuns.

5.9 Fixació bàsica del marc
A continuació es procedirà a la fixació provisional del marc mitjançant el vis central de les xarneres.

5.10 Comprovació del nivell o la plomada
Amb ajuda de nivell i esquadra, es realitzarà la comprovació de anivellat en tots els eixos (rotació sobre els tres eixos de coordenades), especialment en el costat del marc dels perns / frontisses. Així mateix s'ha de comprovar que les folgances del marc amb el full de porta siguin perimetralment equidistants. El block ha de quedar correctament aplomat i escairat.
5.11 Fixació definitiva del marc
El sistema de fixació de cèrcol al bastiment de base es realitzarà amb cargols a través de la contraplaca del pany i dels perns / frontisses.
5.12 Instal·lació de la ferramenta en las fulles
L'instal·lador instal·larà les ferramentes en les fulles, xarneres / frontisses, tancament automàtic superior i inferior, manilles, etc.
En el cas que l'obra no estigui totalment acabada, es recomana deixar el tancament automàtic inferior totalment pujat per evitar el seu deteriorament.
5.13 Aïllament
La subjecció i el segellat complet de les folgances bastiment de base-bastiment de base es realitzarà amb escuma de poliuretà, que serà ignífuga en el cas de portes de resistència al foc.

5.14 Fixació del tapajuntes
En primer lloc es tallaran els elements que serviran de tapajuntes, de manera que el tall quedi cap a la part inferior (contra el terra). Es presentaran sobre la porta i es marcarà el punt de tall (biaix o a testa). Es tallaran els elements.
En cas de tapajuntes extensible, s'inserirà en el rebaix realitzat en el setge a aquesta finalitat, i s'ajustarà a la paret.
En cas de tapajuntes no extensible, es fixarà amb adhesius. Es pot afegir cola blanca en els biaixos.
5.15 Verificació de la ferramenta
Un cop finalitzada l'obra en la seva totalitat, es procedirà a la verificar de la correcta instal·lació i el funcionament de totes les ferramentes, així com a la regulació del tancament automàtic inferior perquè la goma del tancament toqui uniformement a terra.
Si cal es regularà l'ajust del picaporta, així com del tancament automàtic superior, ja sigui vist o ocult.

Top